Genel Bakış


BTUAM AMAÇLARI

Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’de ve Türkiye’nin işbirliği hedefinde yer alan ülkelerde; Bilgi Toplumu, e-Devlet ve e- Dönüşüm alanlarında; kurumsal/ulusal strateji, eylem planı, yol haritası, eğitim programı, Bilgi Toplumu stratejisi hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik olarak uluslararası teknolojik araştırma ve akademik faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 23.06.2014 tarih ve 290392014 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Yönetmelik ile kurulmuştur.

Türkiye’de ve Türkiye’nin işbirliği hedefinde yer alan ülkelerde; Bilgi Toplumu, e-Devlet ve eDönüşüm alanlarında; kurumsal/ulusal strateji, eylem planı, yol haritası, eğitim programı, Bilgi Toplumu stratejisi hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik olarak uluslararası teknolojik araştırma ve akademik faaliyetleri gerçekleştirmek.

Bilgi Toplumu, e-Devlet, e-Dönüşüm, bilgi teknolojileri, iyi yönetişim alanlarında çözüm odaklı bir merkez haline gelerek çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin, kamu kurumu ve özel sektör uzmanları ile sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalışabileceği kurumsal, ulusal veya uluslararası projeleri yürütmek.

Elde ettiği bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası seviyede karar alıcılara, akademisyenlere, özel sektör liderlerine ve diğer sosyal paydaşlara yayın, kitap, rapor, broşür, sempozyum, çalıştay vb. ile ulaştırmak.

Akademik programlar çerçevesinde, Bilgi Toplumu, e-devlet, e-dönüşüm ve bilgi teknolojileri alanlarında çok disiplinli uzman işgücü gelişimine olanak sağlamak.

Kamu ile özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim dünyasına katkı sağlamak.

Bu alanda çalışma yapan yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, dernekler, vakıflar, düşünce grupları, uluslararası kuruluşlar vb. ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.


BTUAM Faaliyet Alanları

Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planına ilaveten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Devlet Eylem Planı ile örtüşecek şekilde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, vermekte oldukları hizmetleri daha etkin, etkili ve verimli olarak sunabilmeleri için bilgi teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacak şekilde, strateji, eylem planı, yol haritası ve eğitim programlarından oluşan projeler geliştirerek bunları hayata geçirmek.

AR-GE çalışmaları neticesinde kazanılan teorik birikimin uygulamaya geçirilmesi aşamasında akademi – sanayi işbirliğini en üst düzeyde sağlamak.

Çeşitli bilimsel etkinlikler (seminer, sempozyum, panel, çalıştay, beyin fırtınası, konferanslar vb.), internet üzerindeki faaliyetler (site, blog vb.) ve periyodik yayınlar (hakemli dergi, bültenler vb.) ile üniversite birimleri/personeli/öğrencileri arasındaki sinerjiyi arttırmak.

Başta Türk Hava Kurumu Üniversitesinin ilgili fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının dersleri olmak üzere, Bilgi Toplumu, e-Dönüşüm, e-Devlet, iyi yönetişim ile ilgili yapılacak bilimsel araştırmalar için akademik platform görevi yapmak.

Bilgi Toplumu, e-Devlet, e-Dönüşüm ve iyi yönetişim ile ilgili Üniversitenin Yayın Kurulundan geçen kitap, rapor vb. özgün akademik çalışmaları, Rektörün uygun görmesi halinde basmak ve bu yayınların satışı ile Üniversiteye katkı sağlamak.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla teknik işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanakları sağlamak.

Üniversitenin bilimsel etkinliğini artırmak ve üniversiteyi akademik, siyasi ve sosyal çevrede akademik anlamda daha görünür hale getirmek.

Üniversitenin ilgili akademik birimleri ile koordineli olarak TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlardan destekli disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları kolaylaştırmak.

Ulusal veya uluslararası bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

Üniversitenin meslek yüksekokulu, lisans, lisansüstü eğitimleri ile sertifika programlarına katkı sağlamak.

Öğrencilerin akademik yeterliliğini artırmak, işbirliği becerilerini ve beraber çalışma kâbiliyetlerini geliştirmek.

Resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, başta Bilgi Toplumu ve e-Dönüşüm alanlarında olmak üzere, danışmanlık hizmeti vermek.

Rektörlüğün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.